آثار گفتاری

مجموعه: تا ملاقات خدا
نوع اثر: درس
تاریخ: مهر 84
جزئیات بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1384/07/13
پیوندهای مرتبط >>> کتاب: لقای الهی
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: مهر 84
جزئیات بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1384/07/01
پیوندهای مرتبط >>> کتاب: رستگاران
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: مهر 84
جزئیات بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1384/07/01
پیوندهای مرتبط >>> کتاب: پندهای الاهی
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: مهر 83
جزئیات بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1383/07/25
پیوندهای مرتبط >>> کتاب: زینهار از تکبر!
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: مهر 82
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1382/07/01
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: آذر 81
جزئیات بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1381/09/01
پیوندهای مرتبط >>> کتاب: نقش تقلید در زندگی انسان
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم دارای متن
مجموعه: به سوی تو
نوع اثر: درس
تاریخ: مهر 81
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1381/07/01
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
مجموعه: به سوی او
نوع اثر: درس
تاریخ: مهر 79
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1379/07/01
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: اسفند 72
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1372/12/01
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: مهر 71
جزئیات بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1371/07/01
پیوندهای مرتبط >>> کتاب: ره‌توشه جلد اول                                          کتاب: ره‌توشه جلد دوم
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: مهر 70
جزئیات بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1370/07/01
پیوندهای مرتبط >>> کتاب: راهیان کوی دوست
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: مهر 68
جزئیات بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1368/07/01
شرح «الهیات شفا» مجموعه درس های حضرت استاد آیت الله مصباح ـ‌دام ظله‌ـ طی سال‌های 1368 تا 1370 است كه طی 141 جلسه در مؤسسه در راه حق برای طلاب ارائه شده است. از این مجموعه تاكنون شرح مقاله اول تا پنجم در 3 جلد تدوین و نگارش شده و توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی(ره) به چاپ رسیده است، و بقیه آن نیز در حال تدوین و نگارش است. مجموعه پیش‌رو دوره كامل صوتی این جلسات است كه برای استفاده علاقمندان عرضه می‌شود.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: فروردين 61
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1361/01/01
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
جزئیات بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
شرح «الأسفار الأربعه» مجموعه درس‌های حضرت استاد آیت‌الله مصباح ـ‌دام ظله‌ـ طی سال‌های 1370 تا 1374 است كه طی 425 جلسه در مؤسسه در راه حق برای طلاب ارائه شده است. این دروس، شرح روان و شیوای حضرت استاد مصباح یزدی ـ دام‌ظله ـ بر کتاب اسفار است که نكات مبهم و ظریف متن را به بیانى شیوا موشكافى و تبیین مى‌كند. حضرت استاد یکی از دست‌پروردگان علمی و عملی علامه طباطبایی(ره) است که پس از تدریس متون متعدد فلسفی و تتبع در آثار فیلسوفان مشهور و تحقیقات فراوان كه منتهی به نگارش كتاب ارزشمند «تعلیقةٌ على نهایة الحكمه» گردید، به تدریس «اسفار» پرداخت. این رشته ممتد از تحصیل، تتبع، و تدریس، به علاوه دقت نظر و قوه نقادى استاد، ویژگى‌هایى را برای این شرح به ارمغان آورد كه در یك كلام، می‌توان آن را شرحى پخته، دقیق، بدون...
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم دارای متن
مجموعه: فلسفه اخلاق
نوع اثر: درس
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
مجموعه: پند جاوید
نوع اثر: درس
جزئیات بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
پیوندهای مرتبط >>> کتاب: پند جاوید جلد اول                         کتاب: پند جاوید جلد دوم
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
مجموعه: آموزش عقاید
نوع اثر: درس
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
مجموعه: اخلاق در قرآن
نوع اثر: درس
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
مجموعه: شرح برهان شفا
نوع اثر: درس
جزئیات بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
شرح «برهان شفا» مجموعه درس های حضرت استاد آیت الله مصباح ـ‌دام ظله‌ـ طی سال‌های 1363 تا 1365 است كه در مؤسسه در راه حق برای طلاب ارائه شده است. این درس ها در قالب مجموعه‌ای 4جلدی توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی(ره) چاپ و منتشر شده است.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
مجموعه: آموزش فلسفه
نوع اثر: درس
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ:
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن

صفحه‌ها