منابع

 

 

منابع

* قرآن کریم.

1.      مفاتیح الجنان، ترجمه موسوی دامغانی، دارالفکر، قم، 1377ش.

2.      نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی الله علیه و آله)، چ4، دنیای دانش، تهران، 1382.

3.      ابن‌بابویه، محمدبن­علی (شیخ صدوق)، الأمالی، چ6، کتابچی، تهران، 1376ش.

4.      ـــــــــــــــــــــــــــ ، التوحید، تحقیق/تصحیح هاشم حسینی، جامعة مدرسین، قم، 1398ق.

5.      ـــــــــــــــــــــــــــ ، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، چ2، دار الشریف الرضی للنشر، قم، 1406ق‏.

6.      ـــــــــــــــــــــــــــ ، علل الشرایع، کتابفروشی داوری، قم، 1385.

7.      ـــــــــــــــــــــــــــ ، من لایحضره الفقیه، تصحیح علی‌اکبر غفاری، چ2، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1413ق.

8.      ابن­طاووس، علی­بن­موسی، الإقبال بالأعمال الحسنه، محقق/مصحح: جواد قیومی اصفهانی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1376ش.

9.      تمیمی آمدی، عبدالواحد­بن‌محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق مصطفی درایتی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1366ش.

10.  حرّ عاملی، محمد­بن­حسن، وسائل الشیعه، چ1، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم، 1409ق.

11.   حرانی، حسن­بن­علی، تحف العقول، تصحیح علی‌اکبر غفاری، چ2، جامعة مدرسین، قم، 1404ق.

12.  حکیمی، محمدرضا و دیگران، الحیاة، ترجمة احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1380.

13.     دیلمی، حسن­بن­محمد، إرشاد القلوب إلى الصواب، نشر شریف رضی، قم، 1412ق.

14.     سعدی، مصلح‌بن‌عبدالله، گلستان سعدی، از روی نسخة تصحیح‌شدة مرحوم محمدعلی فروغی، کتب ایران، [بی‌جا]، [بی‌تا].

15.     سید رضی، محمد­بن­حسین، نهج البلاغه (للصبحی صالح)، محقق/ مصحح: فیض‌الإسلام‏، هجرت، قم، 1414ق.

16.     شهید ثانی، زین‌الدین­بن‌علی، شرح مصباح الشریعة، ترجمة عبدالرزاق گیلانی، تحقیق محمدبن‌حسین‏ آقاجمال خوانسارى، پیام حق، تهران، 1377ش.

17.     طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج8، چ5، دفتر انتشارات اسلامى جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، قم، 1417ق.

18.     طبرسی، حسن‌بن‌فضل، مکارم الاخلاق، چ4، نشر شریف رضى‏، قم، 1412ق / 1370ش.

19.     طوسی، محمد­بن‌الحسن، تهذیب الاحکام، تحقیق حسن الموسوی خرسان، چ4، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1407ق.

20.     قمی، علی­بن‌ابراهیم، تفسیر القمی، محقق/ مصحح: طیّب موسوى جزائرى‏، چ3، دار الکتاب، قم، 1404ق.

21.     کشی، محمدبن­عمر، رجال الکشی ـ اختیار معرفة الرجال، تحقیق و تصحیح محمدبن­حسن طوسی و حسن مصطفوی، مؤسسة نشر دانشگاه مشهد، مشهد، 1409ق.

22.  کلینی، محمدبن­یعقوب­بن‌اسحاق، الکافی، دارالحدیث، قم، 1329ق.

23.  مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، چ2، دار إحیاء التراث العربی‏، بیروت، 1403ق.

24.  محمدی ری­شهری، محمد، میزان الحکمه (با ترجمة فارسی)، ترجمة حمیدرضا شیخی، چ8 (ویرایش دوم)، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، قم، 1386.

25.  نوری، حسین­بن‌محمد­تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تحقیق/ تصحیح مؤسسة آل البیت علیهم السلام، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم، 1408ق.