فهرست مطالب

سیمای شیعیان و پرهیزگاران در خطبه متقین امیر مؤمنان علیه السلام (بر اساس روایت نوف بكالی)

 

 

سیمای شیعیان و پرهیزگاران در خطبه متقین امیر مؤمنان علیه السلام

(بر اساس روایت نوف بكالی)