آثار گفتاری

نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: مهر 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/07/18
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-07-18_0.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: مهر 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/07/01
برای خواندن گزارش خبری این‌ جلسه این‌جا را کلیک کنید!
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-07-01.2.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: مهر 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/07/01
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-07-01.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: شهريور 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/06/31
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-06-31.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: شهريور 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 27/6/98، مطابق با هجدهم محرم الحرام 1441 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (17) مروری بر مشخصات نظام اخلاقی اسلام اشاره محور بحث ما در جلسات گذشته «نظام اخلاقی اسلام» بود. ابتدا مباحثی کلی درباره مسائل اخلاقی مطرح کردیم و به تفاوت‌هایی که نظام اخلاقی اسلام با سایر نظام‌های اخلاقی دارد، پرداختیم. گفتیم ملاک حسن و قبح، ملاک حقوق و تکالیف و به طور کلی ملاک ارزش‌های مثبت و منفی  در مکاتب مختلف، متفاوت است. همه ما کمابیش با کتاب معراج السعاده، جامع‌السعادات و سایر کتاب‌هایی...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/file98/98-06-27.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/file98/27-6-98-1.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: شهريور 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/06/23
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-06-23.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: شهريور 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/06/05
برای خواندن گزارش خبری این‌ جلسه این‌جا را کلیک کنید!
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-06-05.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: مرداد 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/05/19
برای خواندن گزارش خبری این‌ جلسه این‌جا را کلیک کنید!
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-05-19.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: مرداد 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/05/10
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-05-10.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: مرداد 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/05/03
برای مطالعه گزارش خبری این‌جلسه این‌جا را کلیک کنید!
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-05-03.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/04/30
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-04-30.MP3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/04/26
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-04-26.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/04/25
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-04-25.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/04/22
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-04-22.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/04/17
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-04-17.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/04/13
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-04-13.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/04/06
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-04-06.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/03/11
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 11/3/98، مطابق با بیست‌و‌ششم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (15) گستره ارزش‌های اخلاقی از دیدگاه اسلام اشاره یکی از مباحثی که در جلسات گذشته مطرح کردیم مقایسه بین نظام اخلاقی اسلامی با نظام اخلاقی بشری حاکم بر جهان بود. گفتیم یکی از زمینه‌های اختلاف بین این دو نظام، گستره مسائل و ارزش‌های اخلاقی است. البته فراموش نکنیم که بر اساس همان تعریفی که انتخاب کردیم، ارزش‌ها یا فضائل اخلاقی شامل همه رفتارهای ارزشی می‌شوند. بر اساس این تعریف، گستره ارزش‌های اخلاقی در...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-03-11.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/ramzan15.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 10/3/98، مطابق با بیست‌و‌پنجم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (14) حق و تکلیف در غرب و اسلام ضرورت بحث در این دوره از مباحث، ابتدا در نظر داشتیم که بحثی را درباره نظام اخلاق اجتماعی اسلام مطرح کنیم. اما پس از ذکر مقدماتی، یک دهه تعطیلی پیش آمد و نتوانستیم بحث را به آن صورتی که پیش‌بینی کرده بودیم، به پیش ببریم. از این‌رو در این جلسات باقی‌مانده فرصت را غنیمت شمردم که مقداری درباره برخی از مسئولیت‌هایی که به‌خصوص ما طلاب داریم و احیانا از آن غفلت می‌کنیم، صحبت...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-03-10.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/ramzan14.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/03/09
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 9/3/98، مطابق با بیست‌و‌چهارم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (13) برتری نظام اخلاقی اسلام تفاوت‌های نظام اخلاقی اسلام با نظام اخلاقی غرب بحث ما درباره اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام بود و به مناسبت به مکاتب مختلف اخلاقی که از دیرباز تاکنون بین بشر رواج پیدا کرده و طرفدارانی پیدا کرده است، اشاره‌ای کردیم. در جلسه گذشته گفتیم که این نظام اخلاقی که امروز بر اکثریت جهان غالب است، مبتنی بر جهان‌بینی خاصی است  و با نظام اخلاقی اسلام در چند نکته اختلاف دارد؛ اول این‌که...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-03-09.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/ramzan13.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/03/08
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 8/3/98، مطابق با بیست‌وسوم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (12) فرهنگ غربی در تعارض با نظام حقوقی و اخلاقی اسلام مقدمه در این دوره از جلسات موضوع اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام را مطرح کردیم و به کلیات و مقدماتی در این‌ باره پرداختیم. ما امروز در روزگاری زندگی می‌کنیم که با قرن قبل بسیار متفاوت است و از لحاظ‌های مختلف ضرورت‌هایی در جامعه پدید آمده است که حتی نمونه‌ آن در زمان گذشته نبوده است. طبعا این تحولات، نیازهایی جدیدی را ایجاد کرده است و ایجاب می‌کند که کسانی...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-03-08.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/ramzan12.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/28
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 28/2/98، مطابق با دوازدهم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (11) ملاک ارزش‌گذاری رفتارهای اجتماعی در اسلام اشاره در شب‌های گذشته گفتیم که اولین موضوع اخلاق اجتماعی که منطقا باید درباره‌اش بحث کرد، این است که حفظ حیات افرادی که در جامعه شرکت دارند، اولین ارزش مثبت اخلاقی است، و متقابلا ضربه زدن به حیات افراد که نمونه کامل‌اش قتل نفس است، اولین ارزش منفی برای اخلاق اجتماعی به‌شمار می‌رود. همچنین گفتیم که بعد از حفظ حیات انسان‌هایی که در یک جامعه عضویت دارند و مجموعا...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-28.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/11.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/27
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 27/2/98، مطابق با یازدهم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (10) عدل و احسان؛ دو رکن ارزش‌های اجتماعی اسلام جامعه؛ وجودی حقیقی یا اعتباری؟! موضوع بحث ما، اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام بود. بعد از ذکر مقدماتی گفتیم اولین ارزش مثبت اجتماعی، حفظ جان افراد جامعه و اولین ارزش منفی، نابود کردن، کشتن و کمک کردن به کوتاهی عمر انسان‌ها و چیزهایی از این قبیل است. روشن است که وقتی این ارزش رعایت شود و حقوقی که متعلق به این ارزش است تأمین گردد، زمینه فراهم می‌شود تا جامعه مطلوبی شکل بگیرد. البته...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-27.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/10.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/26
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 26/2/98، مطابق با دهم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (9) روش‌های تربیتی اسلام در مبارزه با شرور اجتماعی نقش «دیگری» در افعال اجتماعی بحث ما درباره اخلاق اجتماعی بود. گفتیم اخلاق اجتماعی آن است که ارتباط با دیگری دارد، زمینه دیگرخواهی در آن فراهم می‌شود و مسئله خدمت به انسان دیگر یا ضرر زدن به انسان دیگری در آن لحاظ می‌شود. ملاحظه «غیر» در این افعال سه حیثیت دارد؛ 1. یک حیثیت این است که اصلا مفهوم آن در ارتباط با غیر است؛ برای مثال در سخن گفتن، تا شنونده‌...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-26_0.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/9.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن

صفحه‌ها